Xây dựng nhà xưởng, khung thép tiền chế.

Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp.